فعل بدون زمان مصدر نام دارد            Infinitive
خواندن                                    نوشتن

دیدن                                        گفتن

خریدن                                     فروختن

خوردن                                     پختن

آمدن                                        رفتن
دن                                                        تن
یا
ختم می شود
در زبان فارسی مصدر به
Farsi
Farsi / Persian
Farsi at Face book
Farsi link