من الفبای زبان فارسی را خوب یادگرفته ام
می توانم از یک تا صد شماره های فارسی را بشمارم
می توانم کلمه های ساده و جمله های کوتاه را بنویسم
و می دانم مصدر چیست
هم چنین می دانم که چگونه فعل را در زبان فارسی می سازیم
و چطور آن را به کار می بریم

کلمه های پرسشی ساده را یاد گرفته ام
و می توانم با آنها جمله های پرسشی ساده بسازم
مصدر


فعل در زبان فارسی


فعل گذشته ی ساده


فعل حال یا مضارع


فعل آینده
کلمه های پرسشی


جمله های کوتاه و ساده ی پرسشی
Farsi
Farsi / Persian
Farsi at Face book
Farsi link