نشانه های جمع  اسم  در زبان فارسی
در زبان فارسی اسم ها را با
پدر

مادر

دختر

پسر

کودک

نوزاد

دوست

همسر

درخت

زن
پدران                    پدرها

مادران                   مادرها

دختران                  دخترها

پسران                   پسرها

کودکان                  کودکها

نوزادها                 نوزادان

دوستان                دوستها

همسران              همسرها

درختان                درختها

زنان                    زنها
جمع می بندیم
ان
ها
یا
Farsi
Farsi / Persian
Farsi at Face book
Farsi link