من الفبای زبان فارسی را خوب یادگرفته ام
می توانم از یک تا صد شماره های فارسی را بشمارم
می توانم کلمه های ساده و جمله های کوتاه را بنویسم
و می دانم مصدر چیست
هم چنین می دانم که چگونه فعل را در زبان فارسی می سازیم
و چطور آن را به کار می بریم

کلمه های پرسشی ساده را یاد گرفته ام
و می توانم با آنها جمله های پرسشی ساده بسازم
مصدر


فعل در زبان فارسی


فعل گذشته ی ساده


فعل حال یا مضارع


فعل آینده
کلمه های پرسشی


جمله های کوتاه و ساده ی پرسشی
Farsi
Farsi / Persian
Farsi at Face book
Farsi link
سلام

شمارش عدد در زبان فارسی از

چپ به راست است

من می توانم

از یک تا صد شماره های فارسی را بشمارم


یک          دو          سه          چهار          پنج

شش         هفت          هشت         نه

ده

یازده     دوازده     سیزده     چهارده      پانزده

شانزده     هفده      هجده       نوزده

بیست

بیست و یک     بیست و دو     بیست و سه

بیست و چهار      بیست و پنج      بیست و شش

بیست و هفت     بیست و هشت     بیست و نه

سی

سی و یک     سی و دو     سی و سه

سی و چهار     سی و پنج     سی و شش

سی و هفت     سی و هشت     سی و نه

چهل

چهل و یک     چهل و دو     چهل و سه

چهل و چهار    چهل و پنج    چهل و شش

چهل و هفت    چهل و هشت    چهل و نه

پنجاه

پنجاه و یک    پنجاه و دو    پنجاه و سه

پنجاه و چهار    پنجاه و پنج    پنجاه و پنج

پنجاه و شش   پنجاه و هفت   پنجاه و هشت

پنجاه و نه

شصت

شصت و یک     شصت و دو    شصت و سه

شصت و چهار    شصت و پنج    شصت و شش

شصت و هفت    شصت و هشت    شصت و نه

هفتاد

هفتاد و یک    هفتاد و دو    هفتاد و سه

هفتاد و چهار    هفتاد و پنج    هفتاد و شش

هفتاد و هفت    هفتاد و هشت    هفتاد و نه

هشتاد

هشتاد و یک    هشتاد و دو    هشتاد و سه

هشتاد و چهار    هشتاد و پنج    هشتاد و شش

هشتاد و هفت    هشتاد و هشت    هشتاد و نه

نود

نود و یک    نود و دو    نود و سه

نود و چهار    نود و پنج    نود و شش

نود و هفت    نود و هشت    نود و نه

صد